Skriv ut!
 
Skriftlige kilder fra 1700-tallet

Isaac Olsen (ca. 1680-1730): Skolelærer i Øst-Finnmark og Kvalsund 1703-1716. Skrev ”Om lappernes vildfarelser og overtro”. Fra 1716 involvert i von Westens misjonsarbeid. Olsen er en viktig kilde. Han hadde inngående kjennskap til samisk språk og kultur etter mange år med besøk hos samiske familier for å undervise dem. Olsen laget også en oversikt over offersteder.

Ludvig Christian Paus (1657-1744): Prost i Vadsø. Skrev ”Instrux for Helligdags Vægterne” i 1711 og ”Relation om Lappernes Afguderier og Vildfarelser” i 1715. Begge var basert på meddelelser fra Isaac Olsen.

Thomas von Westen (1682-1727): Misjonær i flere samiske områder. Fikk stor betydning for kristningen av samene, har derfor blitt kalt ”samenes apostel”. Gjorde i stor grad bruk av informasjon han fikk fra Ludvig Paus og Isaac Olsen. Forfattet en rekke skrifter, men de fleste har gått tapt. Et lite antall er bevart, blant annet instrukser til misjonærene Kjeld Stub og Jens Blok fra 1716. Instruksene har særlig verdi fordi de omhandler et klart avgrenset geografisk område, nemlig Øst-Finnmark.

Hans Skanke (1679-1739): von Westens etterfølger. Hans verk ” Epitomes Historiæ Missionis Lapponicæ ” (med tillegg) er den beste kilden til det materialet von Westen samlet som i dag er tapt.

Erich Johan Jessen-Schardebøll (1705-1783): Forfattet ” Afhandling om de Norske Finners og Lappers Hedenske Religion” , basert på Hans Skankes arbeid og Thomas von Westen og andre misjonærers beretninger til Misjonskollegiet i København. Avhandlingen ble trykket både som et selvstendig arbeid og i Knud Leems bok ” Finmarkens Lapper”.

Johan Randulf (†1735): Sogneprest på Nærøy i tiden 1718-1727. Forfattet det såkalte ”Nærøymanuskriptet”. Gjenga egne iakttagelser og erfaringer i et geografisk avgrenset område.

Jens Kildal (1683-1767): Misjonær i Nordland. Forfatter av en lærebok for samiske lærere som skulle ut i misjonens tjeneste, ” Afguderiets dempelse ” fra 1727. Han samlet særlig informasjon fra Saltdalen, Gildeskål og Vesterålen. Boka var mye basert på von Westens notater, men Kildal snakket selv samisk og var gift med en samisk kvinne fra Ofoten, som for øvrig hadde stilling som lærer for samiske kvinner. Det er derfor mulig at von Westen hadde deler av sine kunnskaper om samiske forhold fra Kildal.

Sigvard Kildal (1704-1771): Misjonær i Ofoten og sogneprest i Kjøllefjord i Finmark og Vågan i Lofoten. Jens Kildals bror. Skrev «Efterretning om Finners og Lappers hedenske Religion» i 1730. Mye basert på von Westens materiale og andre tekster, men med selvstendige avsnitt.

L. Sidenius, C. Solander og H. Forbus forfattet brev og manuskripter med opplysninger om samisk religiøs praksis. Delvis gjensidig avhengige av hverandre eller andre skriftlige kilder som von Westen, Kildal og Leem.

Knud Leem (ca. 1696-1774): Misjonær i Porsanger og Laksefjord i Finmark, senere sogneprest i Alta og rektor ved Seminarium Lapponicum i Trondheim. Ga ut ” Beskrivelse over Finmarkens Lapper” i 1767, samt samisk grammatikk, ordbok, katekisme og ABC-bok. Tre kapitler i ”Beskrivelse…” omhandler samisk tro og ritualer. Kapitlene inkluderer et anonymt skrift som antagelig var skrevet av Thomas von Westen eller noen i hans nærmeste krets.

Hans Hammond: Ga ut ” Den nordiske missionshistorie” i 1767. Mye innsamlet materiale fra misjonsarbeidet, også en del av von Westens arbeider. Verket var i stor grad et forsvarsskrift for von Westen.

Pehr Högström (1714-1784): Prest i Lule lappmark. Beskrivelse over de svenske lappmarker fra 1747. Bygger på samtaler med samer og besøk på samiske hellige steder.

Pehr Fjellström (1697-1764): Prost i Lycksele. Pehr Högströms svigerfar. Særlig kjent for en monografi om de samiske bjørneseremoniene fra 1755.

Kilder:
Rydving, Håkan, 1993: Samisk religionshistorisk bibliografi .
Rydving, Håkan, 1995:
Samisk religionshistorie: Några källkritiska problem.
Om kilder og kildekritikk:
http://www.love.is/roald/kildeskrifter.html

 
Ceavccageađge/Transteinen i Mortensnes. Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk