Læstadianismen

Lars Levi Læstadius’ var prest i Karesuando fra 1826-1849.

Læstadius hadde selv samisk slekt og i motsetning til mange andre prester var han positiv til samisk språk og kultur. Han var interessert i samenes verdslige kår og mente at prestene og andre representanter for myndighetene burde kunne snakke samisk.

Fordi han så at alkoholisme var årsaken til den sosiale nøden blant mange samer, begynte Læstadius å mane til et nytt kristent liv. Han var en karismatisk person som vekket sterke følelser når han prekte mot umoral og alkohol. Læren ble etter hvert en vekkelsesbølge, læstadianismen.

Læstadianismen ble veldig betydningsfull for samene som gruppe. De læstadianske møtene var preget av følelsesmessige utbrudd og ga en følelse av samhold. Dette var viktig for en undertrykt minoritet. Dessuten ga det selvtillit at Læstadius vektla bruken av samisk språk. Læstadius bidro på mange måter til at språket og mange andre trekk ved den samiske kulturen har blitt bevart fram til i dag.

Kilder:
Kristiansen, Roald E., 2005: Samisk religion og læstadianisme.
Minde, H., 1998: Læstadianisme - samisk religion for et samisk samfunn?, Acta Borealia 1.
Om læstadianisme